ក្រុមដំបូង West Ham - Everton (2-1), Premier League 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

58%
42%

ស៊ុត

8
7

ស៊ុតចំទី

4
2

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
4

ហ្វីឃីក

13
10

ជំហរក្រៅល្បែង

1
1

បោះបាល់

15
17

រក្សាទុក

1
2
វីដេអូ
WEST HAM 2-1 EVERTON | PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

58%
42%

ស៊ុតចំទី

4
2
ស្ថិតិ
WEST HAM 2-1 EVERTON | PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS
មួយឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៤-០៣ ១៣:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
59 953
ពហុ/កដ
London Stadium
ឣជកណ
Michael Oliver
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
25.2 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
David Moyes
Frank Lampard
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៧ តុលា
ផព
01
Everton
West Ham
០៩ ឧសភា
ផព
01
West Ham
Everton
០១ មករា
ផព
01
Everton
West Ham
៣០ កញ្ញា
ផព
41
Everton
West Ham
១៨ មករា
ផព
11
West Ham
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព