តារាង - Netherlands U19, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Netherlands
Netherlands

Netherlands U19

អ្នកតាមដាន 957

U19 European Championship, QF - Group 11
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Netherlands
Netherlands U19
3
3
0
0
7
1
6
9
2
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina U19
3
1
1
1
1
3
-2
4
3
Luxembourg
Luxembourg U19
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Azerbaijan
Azerbaijan U19
3
0
1
2
2
4
-2
1

Next group phase
U19 European Championship, QF - Elite Round, Group 2
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France U19
3
2
0
1
3
2
1
6
2
Belgium
Belgium U19
3
2
0
1
5
4
1
6
3
Netherlands
Netherlands U19
3
1
0
2
6
4
2
3
4
Lithuania
Lithuania U19
3
1
0
2
2
6
-4
3

Qualified