លទ្ធផល - Netherlands U19, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Netherlands
Netherlands

Netherlands U19

អ្នកតាមដាន 922

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
03
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina U19
Netherlands
Netherlands U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Netherlands
Netherlands U19
Azerbaijan
Azerbaijan U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Netherlands
Netherlands U19
Luxembourg
Luxembourg U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Netherlands
Netherlands U19
Lithuania
Lithuania U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
Netherlands
Netherlands U19
France
France U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Belgium
Belgium U19
Netherlands
Netherlands U19