តារាង - Northern Ireland, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Northern Ireland
Northern Ireland

Northern Ireland

អ្នកតាមដាន 3311

WC QF, Europe - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Switzerland
Switzerland
8
5
3
0
15
2
13
18
2
Italy
Italy
8
4
4
0
13
2
11
16
3
Northern Ireland
Northern Ireland
8
2
3
3
6
7
-1
9
4
Bulgaria
Bulgaria
8
2
2
4
6
14
-8
8
5
Lithuania
Lithuania
8
1
0
7
4
19
-15
3

Qualified
Playoffs
UEFA European Championship, QF - Qualifying Round, Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Denmark
Denmark
10
7
1
2
19
10
9
22
2
Slovenia
Slovenia
10
7
1
2
20
9
11
22
3
Finland
Finland
10
6
0
4
18
10
8
18
4
Kazakhstan
Kazakhstan
10
6
0
4
16
12
4
18
5
Northern Ireland
Northern Ireland
10
3
0
7
9
13
-4
9
6
San Marino
San Marino
10
0
0
10
3
31
-28
0

Final tournament