ទាំងអស់ - Northern Ireland, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Northern Ireland
Northern Ireland

Northern Ireland

អ្នកតាមដាន 3311

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
20
Northern Ireland
Northern Ireland
Denmark
Denmark

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
40
Finland
Finland
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
01
Northern Ireland
Northern Ireland
Slovenia
Slovenia

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
30
Northern Ireland
Northern Ireland
San Marino
San Marino

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
10
Kazakhstan
Kazakhstan
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
42
Slovenia
Slovenia
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
Northern Ireland
Northern Ireland
Kazakhstan
Kazakhstan

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Denmark
Denmark
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Northern Ireland
Northern Ireland
Finland
Finland

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
San Marino
San Marino
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Italy
Italy

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
Northern Ireland
Northern Ireland
Lithuania
Lithuania

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Bulgaria
Bulgaria
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Switzerland
Switzerland
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Switzerland
Switzerland

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
14
Lithuania
Lithuania
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Bulgaria
Bulgaria

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Italy
Italy
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Luxembourg
Luxembourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
Bulgaria
Bulgaria
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Belarus
Belarus
Northern Ireland
Northern Ireland

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Bulgaria
Bulgaria

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Belarus
Belarus

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Luxembourg
Luxembourg
Northern Ireland
Northern Ireland