តារាង - Argentina U20, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Argentina
Argentina

Argentina U20

អ្នកតាមដាន 5003

U20 WC - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Argentina
Argentina U20
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Uzbekistan
Uzbekistan U20
3
1
1
1
5
4
1
4
3
New Zealand
New Zealand U20
3
1
1
1
3
7
-4
4
4
Guatemala
Guatemala U20
3
0
0
3
0
6
-6
0

Playoffs