លទ្ធផល - Argentina U20, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Argentina
Argentina

Argentina U20

អ្នកតាមដាន 4948

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
05
New Zealand
New Zealand U20
Argentina
Argentina U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
30
Argentina
Argentina U20
Guatemala
Guatemala U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Argentina
Argentina U20
Uzbekistan
Uzbekistan U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
Colombia
Colombia U20
Argentina
Argentina U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
10
Argentina
Argentina U20
Peru
Peru U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
13
Argentina
Argentina U20
Brazil
Brazil U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Paraguay
Paraguay U20
Argentina
Argentina U20

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ