លទ្ធផល - AFC Bournemouth, England (បុរស)

AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

AFC Bournemouth

អ្នកតាមដាន 28.3k

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
02
Burnley
Burnley
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
01
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
22
Newcastle United
Newcastle United
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
31
Fulham
Fulham
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
11
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Nottingham Forest
Nottingham Forest

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
West Ham
West Ham
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
04
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
31
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
30
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Fulham
Fulham

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
23
Nottingham Forest
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
03
Manchester United
Manchester United
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
02
Crystal Palace
Crystal Palace
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
22
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Aston Villa
Aston Villa

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
13
Sheffield United
Sheffield United
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
61
Manchester City
Manchester City
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Burnley
Burnley

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
12
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Wolves
Wolves

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
30
Everton
Everton
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
04
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Arsenal
Arsenal

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
31
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Chelsea
Chelsea

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
22
Brentford FC
Brentford FC
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
02
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
31
Liverpool
Liverpool
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
West Ham
West Ham

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Sheffield United
Sheffield United

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Everton
Everton

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Crystal Palace
Crystal Palace

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Luton Town
Luton Town
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Manchester United
Manchester United

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Aston Villa
Aston Villa
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Arsenal
Arsenal
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Brentford FC
Brentford FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
Chelsea
Chelsea
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth