ទាំងអស់ - AS Saint-Etienne, France (បុរស)

AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

AS Saint-Etienne

អ្នកតាមដាន 5621

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
22
SM Caen
SM Caen
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
42
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
21
Stade Lavallois
Stade Lavallois
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
32
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
11
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
13
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
FC Metz
FC Metz

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
02
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
24
Paris FC
Paris FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
20
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
22
Le Havre
Le Havre
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
11
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
11
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
20
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
12
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
20
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Dijon FCO
Dijon FCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
32
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
FC Annecy
FC Annecy

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
20
SC Bastia
SC Bastia
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
23
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
01
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
10
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
11
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
SM Caen
SM Caen

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
21
FC Annecy
FC Annecy
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
02
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
32
FC Metz
FC Metz
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
01
Amiens SC
Amiens SC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
02
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
21
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
22
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Guingamp
Guingamp
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
20
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
22
Pau FC
Pau FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
50
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
22
Valenciennes FC
Valenciennes FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
06
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Dijon FCO
Dijon FCO
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Valenciennes FC
Valenciennes FC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព