តារាង - Australia U17, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Australia
Australia

Australia U17

អ្នកតាមដាន 77

U17 AFC Asian Cup - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Saudi Arabia
Saudi Arabia U17
3
3
0
0
7
0
7
9
2
Australia
Australia U17
3
2
0
1
7
5
2
6
3
Tajikistan
Tajikistan U17
3
0
1
2
1
5
-4
1
4
China
China U17
3
0
1
2
4
9
-5
1

Playoffs