តារាង - Bermudas, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Bermudas
Bermudas

Bermudas

អ្នកតាមដាន 336

Qualif. CM CONCACAF - Groupe B
លេង
+/-
ពសរ
1
Canada
Canada
4
26
12
2
Suriname
Suriname
4
11
9
3
Bermudes
Bermudes
4
-5
4
4
Aruba
Aruba
4
-16
3
5
Îles Caïmans
Îles Caïmans
4
-16
1

Qualifié
Ligue des nations CONCACAF Ligue A - League B, Groupe B
លេង
+/-
ពសរ
1
Haïti
Haïti
6
17
16
2
Guyana
Guyana
6
-6
10
3
Bermudes
Bermudes
6
-3
4
4
Montserrat
Montserrat
6
-8
4

Promu en division supérieure
Relégué en division inférieure
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព