តារាង - Bermuda, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Bermuda
Bermuda

Bermuda

អ្នកតាមដាន 346

CONCACAF Nations League - League B, Group C
លេង
+/-
ពសរ
1
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines
2
2
6
2
Belize
Belize
2
1
3
3
Bermuda
Bermuda
2
-1
1
4
French Guiana
French Guiana
2
-2
1

Promotion
Relegation
WC QF, North America - Group B
លេង
+/-
ពសរ
1
Canada
Canada
4
26
12
2
Suriname
Suriname
4
11
9
3
Bermuda
Bermuda
4
-5
4
4
Aruba
Aruba
4
-16
3
5
Cayman Islands
Cayman Islands
4
-16
1

Qualified