លទ្ធផល - Birmingham City, England (បុរស)

Birmingham City
Birmingham City

Birmingham City

អ្នកតាមដាន 3942

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
42
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
21
Birmingham City
Birmingham City
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
31
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
22
Birmingham City
Birmingham City
Ipswich Town
Ipswich Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
31
Southampton
Southampton
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
02
Birmingham City
Birmingham City
Hull City
Hull City

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
10
Middlesbrough FC
Middlesbrough FC
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
31
Birmingham City
Birmingham City
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
41
Birmingham City
Birmingham City
Huddersfield Town
Huddersfield Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
Norwich City
Norwich City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
00
Birmingham City
Birmingham City
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
21
Preston North End
Preston North End
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Watford
Watford
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Birmingham City
Birmingham City
Millwall FC
Millwall FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Birmingham City
Birmingham City
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
02
Bristol City
Bristol City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Birmingham City
Birmingham City
Leeds United
Leeds United

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Swansea City
Swansea City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
32
Peterborough United
Peterborough United
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
23
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
01
Northampton Town
Northampton Town
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
12
FC Cartagena
FC Cartagena
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
Birmingham City
Birmingham City
Rotherham United
Rotherham United

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Coventry City
Coventry City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Cardiff City
Cardiff City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Birmingham City
Birmingham City
Leicester City
Leicester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Birmingham City
Birmingham City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Birmingham City
Birmingham City
Bristol City
Bristol City

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Leeds United
Leeds United
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Birmingham City
Birmingham City
Swansea City
Swansea City

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Stoke City
Stoke City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Birmingham City
Birmingham City
Middlesbrough FC
Middlesbrough FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Birmingham City
Birmingham City
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Birmingham City
Birmingham City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Ipswich Town
Ipswich Town
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Birmingham City
Birmingham City
Southampton
Southampton

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Hull City
Hull City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
Millwall FC
Millwall FC
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
Birmingham City
Birmingham City
Watford
Watford

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
00
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
00
Birmingham City
Birmingham City
Preston North End
Preston North End

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
00
Leicester City
Leicester City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
00
Birmingham City
Birmingham City
Cardiff City
Cardiff City

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
00
Birmingham City
Birmingham City
Coventry City
Coventry City

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
00
Rotherham United
Rotherham United
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
00
Huddersfield Town
Huddersfield Town
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
00
Birmingham City
Birmingham City
Norwich City
Norwich City