លទ្ធផល - Boavista Porto U19, Portugal (បុរស)

Boavista Porto
Boavista Porto

Boavista Porto U19

អ្នកតាមដាន 77

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
30
Chaves
Chaves U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
32
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
21
SC Braga
SC Braga U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
20
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
21
FC Vizela
FC Vizela U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
21
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
24
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
32
FC Porto
FC Porto U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
01
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
02
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
31
Chaves
Chaves U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
31
Boavista Porto
Boavista Porto U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
13
Maritimo
Maritimo U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
20
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
12
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
14
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
30
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
10
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
FC Vizela
FC Vizela U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Maritimo
Maritimo U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19