លទ្ធផល - Bologna, Italy (បុរស)

Bologna
Bologna

Bologna

អ្នកតាមដាន 78k

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
20
Genoa
Genoa
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
33
Bologna
Bologna
Juventus
Juventus

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
02
Napoli
Napoli
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
00
Torino
Torino
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
11
Bologna
Bologna
Udinese
Udinese

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
13
Roma
Roma
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
00
Bologna
Bologna
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
00
Frosinone
Frosinone
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
30
Bologna
Bologna
Salernitana
Salernitana

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
01
Empoli
Empoli
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
01
Bologna
Bologna
Inter
Inter

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
12
Atalanta
Atalanta
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
20
Bologna
Bologna
Hellas Verona
Hellas Verona

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
12
Lazio
Lazio
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
20
Bologna
Bologna
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
40
Bologna
Bologna
Lecce
Lecce

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
42
Bologna
Bologna
Sassuolo
Sassuolo

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
22
Milan
Milan
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
21
Cagliari
Cagliari
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Bologna
Bologna
Genoa
Genoa

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
30
Udinese
Udinese
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
Bologna
Bologna
Atalanta
Atalanta

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
20
Bologna
Bologna
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
12
Salernitana
Salernitana
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
11
Lecce
Lecce
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
20
Bologna
Bologna
Torino
Torino

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
21
Fiorentina
Fiorentina
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
10
Bologna
Bologna
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
11
Sassuolo
Sassuolo
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Bologna
Bologna
Frosinone
Frosinone

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
22
Inter
Inter
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
30
Bologna
Bologna
Empoli
Empoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
Monza
Monza
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
Bologna
Bologna
Napoli
Napoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
00
Hellas Verona
Hellas Verona
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
Bologna
Bologna
Cagliari
Cagliari

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Juventus
Juventus
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
Bologna
Bologna
Milan
Milan

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ