ទាំងអស់ - Bristol City, England (បុរស)

Bristol City

អ្នកតាមដាន 2895

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
ផព
12
Preston North End
Bristol City

២៨ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

Round 4
២៨ មករា
ផព
30
Bristol City
West Bromwich Albion

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២១ មករា
ផព
11
Bristol City
Blackburn Rovers

១៧ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

Round 3
១៧ មករា
បបម
12
Swansea City
Bristol City

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
ផព
42
Bristol City
Birmingham City

៨ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

Round 3
០៨ មករា
ផព
11
Bristol City
Swansea City

១ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០១ មករា
ផព
11
Coventry City
Bristol City

២៩ ធ្នូ ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
២៩ ធ្នូ
ផព
00
Millwall FC
Bristol City

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៦ ធ្នូ
ផព
02
Bristol City
West Bromwich Albion

១៧ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ ធ្នូ
ផព
12
Bristol City
Stoke City

១០ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១០ ធ្នូ
ផព
13
Rotherham United
Bristol City

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១២ វិច្ឆិកា
ផព
00
Bristol City
Watford

៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

Round 3
០៨ វិច្ឆិកា
ផព
13
Bristol City
Lincoln City

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
11
Middlesbrough FC
Bristol City

១ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០១ វិច្ឆិកា
ផព
01
Bristol City
Sheffield United

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
11
Bristol City
Swansea City

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២២ តុលា
ផព
20
Reading FC
Bristol City

១៨ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៨ តុលា
ផព
02
West Bromwich Albion
Bristol City

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៥ តុលា
ផព
12
Bristol City
Millwall FC

១២ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
១២ តុលា
ផព
21
Bristol City
Preston North End

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៨ តុលា
ផព
30
Birmingham City
Bristol City

៤ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៤ តុលា
ផព
00
Bristol City
Coventry City

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
០១ តុលា
ផព
12
Bristol City
Queens Park Rangers

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
21
Burnley
Bristol City

១៤ កញ្ញា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៤ កញ្ញា
ផព
32
Norwich City
Bristol City

៣ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០៣ កញ្ញា
ផព
23
Blackburn Rovers
Bristol City

៣១ សីហា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣១ សីហា
ផព
20
Bristol City
Huddersfield Town

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
33
Blackpool
Bristol City

២៤ សីហា ២០២២ (ពុធ)

Round 2
២៤ សីហា
ផព
13
Wycombe Wanderers
Bristol City

២១ សីហា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
២១ សីហា
ផព
20
Bristol City
Cardiff City

១៦ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៦ សីហា
ផព
20
Bristol City
Luton Town

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១៣ សីហា
ផព
11
Wigan Athletic
Bristol City

១០ សីហា ២០២២ (ពុធ)

Round 1
១០ សីហា
ផព
14
Coventry City
Bristol City

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៦ សីហា
ផព
23
Bristol City
Sunderland AFC

៣០ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
៣០ កក្កដា
ផព
21
Hull City
Bristol City

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១៥:០០
00
Bristol City
Norwich City

១៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៥ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Bristol City
Wigan Athletic

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៨ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Sunderland AFC
Bristol City

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Bristol City
Hull City

១ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

Round 5
០១ មីនា
១៩:៤៥
00
Bristol City
Manchester City

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១២:៣០
00
Cardiff City
Bristol City

៧ មីនា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
០៧ មីនា
១៩:៤៥
00
Huddersfield Town
Bristol City

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១១ មីនា
១២:៣០
00
Bristol City
Blackpool

១៥ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៥ មីនា
១៩:៤៥
00
Luton Town
Bristol City

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Swansea City
Bristol City

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
Bristol City
Reading FC

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Stoke City
Bristol City

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Bristol City
Middlesbrough FC

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Watford
Bristol City

១៨ មេសា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៨ មេសា
១៨:៤៥
00
Sheffield United
Bristol City

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Bristol City
Rotherham United

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Bristol City
Burnley

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Queens Park Rangers
Bristol City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព