ទាំងអស់ - Burnley, England (បុរស)

Burnley

អ្នកតាមដាន 17.8k

១៣ វិច្ឆិកា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១៣ វិច្ឆិកា
ផព
30
Burnley
Blackburn Rovers

៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

Round 3
០៨ វិច្ឆិកា
ផព
31
Burnley
Crawley Town

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
52
Sheffield United
Burnley

២ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០២ វិច្ឆិកា
ផព
32
Burnley
Rotherham United

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
21
Burnley
Reading FC

២៥ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
២៥ តុលា
ផព
10
Burnley
Norwich City

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២២ តុលា
ផព
24
Sunderland AFC
Burnley

១៩ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៩ តុលា
ផព
11
Birmingham City
Burnley

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៥ តុលា
ផព
40
Burnley
Swansea City

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៨ តុលា
ផព
01
Coventry City
Burnley

៥ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៥ តុលា
ផព
11
Burnley
Stoke City

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
០១ តុលា
ផព
11
Cardiff City
Burnley

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
21
Burnley
Bristol City

១៣ កញ្ញា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៣ កញ្ញា
ផព
11
Preston North End
Burnley

២ កញ្ញា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០២ កញ្ញា
ផព
11
West Bromwich Albion
Burnley

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣០ សីហា
ផព
20
Burnley
Millwall FC

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
15
Wigan Athletic
Burnley

២៣ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 2
២៣ សីហា
ផព
01
Shrewsbury Town
Burnley

២០ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
២០ សីហា
ផព
33
Burnley
Blackpool

១៦ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៦ សីហា
ផព
11
Burnley
Hull City

១២ សីហា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១២ សីហា
ផព
10
Watford
Burnley

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៦ សីហា
ផព
11
Burnley
Luton Town

២៩ កក្កដា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៩ កក្កដា
ផព
01
Huddersfield Town
Burnley

១៥ កក្កដា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១៥ កក្កដា
ផព
13
Shrewsbury Town
Burnley

១១ ធ្នូ ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
អា
១៣:០០
00
Queens Park Rangers
Burnley

១៧ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ ធ្នូ
១៥:០០
00
Burnley
Middlesbrough FC

២១ ធ្នូ ២០២២ (ពុធ)

Round 4
២១ ធ្នូ
២០:០០
00
Manchester United
Burnley

២៧ ធ្នូ ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៧ ធ្នូ
២០:០០
00
Burnley
Birmingham City

៣០ ធ្នូ ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
៣០ ធ្នូ
១៩:៤៥
00
Stoke City
Burnley

២ មករា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០២ មករា
១៥:០០
00
Swansea City
Burnley

៧ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

Round 3
០៧ មករា
១៥:០០
00
AFC Bournemouth
Burnley

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
១៥:០០
00
Burnley
Coventry City

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២១ មករា
១៥:០០
00
Burnley
West Bromwich Albion

២៨ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
២៨ មករា
១៥:០០
00
Millwall FC
Burnley

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Norwich City
Burnley

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១១ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Burnley
Preston North End

១៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៤ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Burnley
Watford

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៨ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Luton Town
Burnley

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Burnley
Huddersfield Town

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១៥:០០
00
Blackpool
Burnley

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១១ មីនា
១៥:០០
00
Burnley
Wigan Athletic

១៥ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៥ មីនា
១៩:៤៥
00
Hull City
Burnley

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Blackburn Rovers
Burnley

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
Burnley
Sunderland AFC

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Middlesbrough FC
Burnley

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Burnley
Sheffield United

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Reading FC
Burnley

១៨ មេសា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៨ មេសា
១៨:៤៥
00
Rotherham United
Burnley

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Burnley
Queens Park Rangers

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Bristol City
Burnley

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Burnley
Cardiff City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព