ទាំងអស់ - Cardiff City, England (បុរស)

Cardiff City

អ្នកតាមដាន 6641

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
ផព
10
Hull City
Cardiff City

៣១ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
៣១ មករា
ផព
10
Luton Town
Cardiff City

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២១ មករា
ផព
01
Cardiff City
Millwall FC

១៨ មករា ២០២៣ (ពុធ)

Round 3
១៨ មករា
ផព
52
Leeds United
Cardiff City

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
ផព
11
Cardiff City
Wigan Athletic

៨ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

Round 3
០៨ មករា
ផព
22
Cardiff City
Leeds United

១ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០១ មករា
ផព
10
Blackburn Rovers
Cardiff City

២៩ ធ្នូ ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
២៩ ធ្នូ
ផព
00
Coventry City
Cardiff City

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៦ ធ្នូ
ផព
00
Cardiff City
Queens Park Rangers

១៧ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ ធ្នូ
ផព
11
Cardiff City
Blackpool

១០ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១០ ធ្នូ
ផព
22
Stoke City
Cardiff City

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១២ វិច្ឆិកា
ផព
01
Cardiff City
Sheffield United

៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០៨ វិច្ឆិកា
ផព
23
Cardiff City
Hull City

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
01
Sunderland AFC
Cardiff City

២ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០២ វិច្ឆិកា
ផព
12
Cardiff City
Watford

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
10
Cardiff City
Rotherham United

២៣ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២៣ តុលា
ផព
20
Swansea City
Cardiff City

១៩ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៩ តុលា
ផព
30
Queens Park Rangers
Cardiff City

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៥ តុលា
ផព
01
Cardiff City
Coventry City

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៨ តុលា
ផព
13
Wigan Athletic
Cardiff City

៤ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៤ តុលា
ផព
10
Cardiff City
Blackburn Rovers

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
០១ តុលា
ផព
11
Cardiff City
Burnley

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
10
Huddersfield Town
Cardiff City

១៣ កញ្ញា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៣ កញ្ញា
ផព
23
Middlesbrough FC
Cardiff City

៣ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០៣ កញ្ញា
ផព
20
Millwall FC
Cardiff City

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣០ សីហា
ផព
12
Cardiff City
Luton Town

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
00
Cardiff City
Preston North End

២១ សីហា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
២១ សីហា
ផព
20
Bristol City
Cardiff City

១៧ សីហា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៧ សីហា
ផព
00
West Bromwich Albion
Cardiff City

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១៣ សីហា
ផព
10
Cardiff City
Birmingham City

៩ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 1
០៩ សីហា
ផព
03
Cardiff City
Portsmouth FC

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៦ សីហា
ផព
21
Reading FC
Cardiff City

៣០ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
៣០ កក្កដា
ផព
10
Cardiff City
Norwich City

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១៥:០០
00
Cardiff City
Middlesbrough FC

១៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៤ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Birmingham City
Cardiff City

១៧ កុម្ភៈ ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៧ កុម្ភៈ
២០:០០
00
Cardiff City
Reading FC

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Norwich City
Cardiff City

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១២:៣០
00
Cardiff City
Bristol City

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១១ មីនា
១៥:០០
00
Preston North End
Cardiff City

១៥ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៥ មីនា
១៩:៤៥
00
Cardiff City
West Bromwich Albion

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Rotherham United
Cardiff City

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
Cardiff City
Swansea City

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Blackpool
Cardiff City

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Cardiff City
Sunderland AFC

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Sheffield United
Cardiff City

១៩ មេសា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៩ មេសា
១៨:៤៥
00
Watford
Cardiff City

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Cardiff City
Stoke City

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Cardiff City
Huddersfield Town

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Burnley
Cardiff City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព