តារាង - Czechia U21, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Czechia
Czechia

Czechia U21

អ្នកតាមដាន 933

U21 European Championship - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U21
3
3
0
0
6
0
6
9
2
Israel
Israel U21
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
Czechia
Czechia U21
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Germany
Germany U21
3
0
1
2
2
5
-3
1

Playoffs
U21 UEFA European Championship, Qualification - Group I
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Denmark
Denmark U21
5
3
2
0
9
4
5
11
2
Wales
Wales U21
6
3
2
1
10
8
2
11
3
Iceland
Iceland U21
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
Czechia
Czechia U21
4
1
2
1
6
4
2
5
5
Lithuania
Lithuania U21
5
0
0
5
4
11
-7
0

Qualified