លទ្ធផល - Derby County, Inglaterra (បុរស)

Derby County
Derby County

Derby County

អ្នកតាមដាន 6773

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
ផព
10
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
ផព
11
Derby County
Derby County
Portsmouth FC
Portsmouth FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
ផព
10
Derby County
Derby County
Burton Albion
Burton Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
ផព
12
Exeter City
Exeter City
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
ផព
11
Bristol Rovers
Bristol Rovers
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
ផព
11
Derby County
Derby County
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
ផព
02
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
ផព
02
Derby County
Derby County
Ipswich Town
Ipswich Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
20
Peterborough United
Peterborough United
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
02
Derby County
Derby County
Fleetwood Town
Fleetwood Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
23
Oxford United
Oxford United
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
21
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
22
Derby County
Derby County
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Derby County
Derby County
Cheltenham Town
Cheltenham Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
41
Barnsley
Barnsley
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
20
Derby County
Derby County
Charlton Athletic
Charlton Athletic

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
11
Derby County
Derby County
Lincoln City
Lincoln City

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
32
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
50
Derby County
Derby County
Morecambe FC
Morecambe FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
12
Port Vale
Port Vale
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
21
Derby County
Derby County
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
23
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
40
Derby County
Derby County
Accrington Stanley
Accrington Stanley

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
10
Derby County
Derby County
Cambridge United
Cambridge United

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
00
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
40
Derby County
Derby County
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
11
Burton Albion
Burton Albion
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
00
Derby County
Derby County
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
00
Portsmouth FC
Portsmouth FC
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
13
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
11
Morecambe FC
Morecambe FC
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
42
Derby County
Derby County
Bristol Rovers
Bristol Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
Derby County
Derby County
Exeter City
Exeter City

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
10
Ipswich Town
Ipswich Town
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
03
Accrington Stanley
Accrington Stanley
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
12
Derby County
Derby County
Port Vale
Port Vale

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
02
Cambridge United
Cambridge United
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
21
Derby County
Derby County
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
Lincoln City
Lincoln City
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
23
Derby County
Derby County
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
Derby County
Derby County
Peterborough United
Peterborough United

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
Fleetwood Town
Fleetwood Town
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
00
Shrewsbury Town
Shrewsbury Town
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
Derby County
Derby County
Barnsley
Barnsley

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Charlton Athletic
Charlton Athletic
Derby County
Derby County

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
10
Derby County
Derby County
Oxford United
Oxford United

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព