ទាំងអស់ - Dundee United, Scotland (បុរស)

Dundee United
Dundee United

Dundee United

អ្នកតាមដាន 1003

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
32
Motherwell
Motherwell
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
03
Dundee United
Dundee United
Kilmarnock
Kilmarnock

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
21
Livingston
Livingston
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
13
Dundee United
Dundee United
Ross County
Ross County

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
10
St Johnstone
St Johnstone
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
20
Dundee United
Dundee United
Livingston
Livingston

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
12
Motherwell
Motherwell
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
21
Dundee United
Dundee United
Hibernian
Hibernian

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
20
Rangers
Rangers
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
11
Dundee United
Dundee United
St Mirren
St Mirren

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
11
Livingston
Livingston
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
13
Dundee United
Dundee United
Aberdeen
Aberdeen

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
40
Ross County
Ross County
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
12
Dundee United
Dundee United
St Johnstone
St Johnstone

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
31
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
10
Kilmarnock
Kilmarnock
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
02
Dundee United
Dundee United
Celtic
Celtic

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
22
Hibernian
Hibernian
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
02
Dundee United
Dundee United
Rangers
Rangers

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
01
St Johnstone
St Johnstone
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
30
Dundee United
Dundee United
Ross County
Ross County

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
22
Dundee United
Dundee United
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
10
Aberdeen
Aberdeen
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
40
Dundee United
Dundee United
Kilmarnock
Kilmarnock

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
42
Celtic
Celtic
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
01
Dundee United
Dundee United
Motherwell
Motherwell

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
21
St Mirren
St Mirren
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Ross County
Ross County
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
10
Dundee United
Dundee United
Hibernian
Hibernian

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
40
Dundee United
Dundee United
Aberdeen
Aberdeen

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
12
Dundee United
Dundee United
St Johnstone
St Johnstone

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Rangers
Rangers
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
Motherwell
Motherwell
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
09
Dundee United
Dundee United
Celtic
Celtic

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
03
Dundee United
Dundee United
St Mirren
St Mirren

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
41
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
Dundee United
Dundee United

Qualification round 3
ផព
70
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Dundee United
Dundee United

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Dundee United
Dundee United
Livingston
Livingston

Qualification round 3
ផព
10
Dundee United
Dundee United
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Kilmarnock
Kilmarnock
Dundee United
Dundee United

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព