តារាង - Inglaterra U21, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Inglaterra
Inglaterra

Inglaterra U21

អ្នកតាមដាន 45.5k

U21 UEFA European Championship, Qualification - Grupo F
លេង
+/-
ពសរ
1
Azerbaiyán
Azerbaiyán U21
0
0
0
1
Inglaterra
Inglaterra U21
0
0
0
1
Luxemburgo
Luxemburgo U21
0
0
0
1
Irlanda del Norte
Irlanda del Norte U21
0
0
0
1
Serbia
Serbia U21
0
0
0
1
Ucrania
Ucrania U21
0
0
0

Clasificado
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព