តារាង - England U21, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

England
England

England U21

អ្នកតាមដាន 46.4k

U21 European Championship - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U21
3
3
0
0
6
0
6
9
2
Israel
Israel U21
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
Czech Republic
Czech Republic U21
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Germany
Germany U21
3
0
1
2
2
5
-3
1

Playoffs
U21 UEFA European Championship, Qualification - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Ukraine
Ukraine U21
6
6
0
0
15
2
13
18
2
England
England U21
7
6
0
1
32
5
27
18
3
Serbia
Serbia U21
7
3
1
3
9
16
-7
10
4
Northern Ireland
Northern Ireland U21
6
2
0
4
4
8
-4
6
5
Luxembourg
Luxembourg U21
8
1
1
6
4
23
-19
4
6
Azerbaijan
Azerbaijan U21
6
1
0
5
4
14
-10
3

Qualified