លទ្ធផល - Everton, England (បុរស)

Everton

អ្នកតាមដាន 93.4k

២៣ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៣ វិច្ឆិកា
ផព
15
Western Sydney Wanderers
Everton

២០ វិច្ឆិកា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២០ វិច្ឆិកា
ផព
00
Everton
Celtic

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១២ វិច្ឆិកា
ផព
30
AFC Bournemouth
Everton

៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

Round 3
០៨ វិច្ឆិកា
ផព
41
AFC Bournemouth
Everton

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
02
Everton
Leicester City

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
២៩ តុលា
ផព
00
Fulham
Everton

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
២២ តុលា
ផព
30
Everton
Crystal Palace

១៩ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
១៩ តុលា
ផព
10
Newcastle United
Everton

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៥ តុលា
ផព
20
Tottenham Hotspur
Everton

៩ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
០៩ តុលា
ផព
12
Everton
Manchester United

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០១ តុលា
ផព
12
Southampton
Everton

១៨ កញ្ញា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
១៨ កញ្ញា
ផព
10
Everton
West Ham

៣ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
០៣ កញ្ញា
ផព
00
Everton
Liverpool

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
៣០ សីហា
ផព
11
Leeds United
Everton

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
២៧ សីហា
ផព
11
Brentford FC
Everton

២៣ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 2
២៣ សីហា
ផព
01
Fleetwood Town
Everton

២០ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
២០ សីហា
ផព
11
Everton
Nottingham Forest

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
១៣ សីហា
ផព
21
Aston Villa
Everton

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
០៦ សីហា
ផព
01
Everton
Chelsea

២៩ កក្កដា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៩ កក្កដា
ផព
30
Everton
FC Dynamo Kyiv

២៤ កក្កដា ២០២២ (អាទិត្យ)

២៤ កក្កដា
ផព
24
Blackpool
Everton

២១ កក្កដា ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២១ កក្កដា
ផព
40
Minnesota United FC
Everton

១៦ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១៦ កក្កដា
ផព
20
Arsenal
Everton

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២៦ ធ្នូ
១៥:០០
00
Everton
Wolves

៣១ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
៣១ ធ្នូ
១៥:០០
00
Manchester City
Everton

៣ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០៣ មករា
១៩:៤៥
00
Everton
Brighton & Hove Albion

៧ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

Playoffs
០៧ មករា
១៥:០០
00
Manchester United
Everton

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
១៤ មករា
១៥:០០
00
Everton
Southampton

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
២១ មករា
១៥:០០
00
West Ham
Everton

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
០៤ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Everton
Arsenal

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១១ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Liverpool
Everton

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
១៨ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Everton
Leeds United

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Everton
Aston Villa

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០៤ មីនា
១៥:០០
00
Nottingham Forest
Everton

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១១ មីនា
១៥:០០
00
Everton
Brentford FC

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Chelsea
Everton

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
០១ មេសា
១៤:០០
00
Everton
Tottenham Hotspur

៨ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៨ មេសា
១៤:០០
00
Manchester United
Everton

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Everton
Fulham

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
២២ មេសា
១៤:០០
00
Crystal Palace
Everton

២៥ មេសា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
២៥ មេសា
១៨:៤៥
00
Everton
Newcastle United

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Leicester City
Everton

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Brighton & Hove Albion
Everton

១៣ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១៣ ឧសភា
១៤:០០
00
Everton
Manchester City

២០ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
២០ ឧសភា
១៤:០០
00
Wolves
Everton

២៨ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
២៨ ឧសភា
១៥:០០
00
Everton
AFC Bournemouth
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព