លទ្ធផល - FC Famalicao U19, Portugal (បុរស)

FC Famalicao
FC Famalicao

FC Famalicao U19

អ្នកតាមដាន 62

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
FC Famalicao
FC Famalicao U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
01
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
00
Chaves
Chaves U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
20
SC Braga
SC Braga U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
10
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
13
FC Vizela
FC Vizela U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
82
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
02
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
13
FC Porto
FC Porto U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Gil Vicente
Gil Vicente U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
20
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
12
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
01
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Maritimo
Maritimo U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
22
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Academico Viseu
Academico Viseu U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
SC Braga
SC Braga U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
FC Porto
FC Porto U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19