ទាំងអស់ - Fiorentina, Italy (បុរស)

Fiorentina
Fiorentina

Fiorentina

អ្នកតាមដាន 112.4k

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
02
Salernitana
Salernitana
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
11
Fiorentina
Fiorentina
Genoa
Genoa

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
10
Juventus
Juventus
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
12
Fiorentina
Fiorentina
Milan
Milan

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
22
Fiorentina
Fiorentina
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
00
Torino
Torino
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
21
Fiorentina
Fiorentina
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
11
Empoli
Empoli
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
20
Bologna
Bologna
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
51
Fiorentina
Fiorentina
Frosinone
Frosinone

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
32
Lecce
Lecce
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
01
Fiorentina
Fiorentina
Inter
Inter

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
22
Fiorentina
Fiorentina
Udinese
Udinese

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
10
Sassuolo
Sassuolo
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
10
Fiorentina
Fiorentina
Torino
Torino

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
01
Monza
Monza
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
10
Fiorentina
Fiorentina
Hellas Verona
Hellas Verona

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
11
Ferencvarosi Budapest
Ferencvarosi Budapest
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
11
Roma
Roma
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
30
Fiorentina
Fiorentina
Salernitana
Salernitana

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
21
Fiorentina
Fiorentina
KRC Genk
KRC Genk

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
10
Milan
Milan
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
21
Fiorentina
Fiorentina
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
FK Cukaricki Belgrade
FK Cukaricki Belgrade
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
01
Fiorentina
Fiorentina
Juventus
Juventus

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
10
Lazio
Lazio
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
60
Fiorentina
Fiorentina
FK Cukaricki Belgrade
FK Cukaricki Belgrade

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
02
Fiorentina
Fiorentina
Empoli
Empoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Napoli
Napoli
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
22
Fiorentina
Fiorentina
Ferencvarosi Budapest
Ferencvarosi Budapest

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
30
Fiorentina
Fiorentina
Cagliari
Cagliari

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
11
Frosinone
Frosinone
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
02
Udinese
Udinese
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
22
KRC Genk
KRC Genk
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
32
Fiorentina
Fiorentina
Atalanta
Atalanta

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
40
Inter
Inter
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
22
Fiorentina
Fiorentina
Lecce
Lecce

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
14
Genoa
Genoa
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Fiorentina
Fiorentina
Sassuolo
Sassuolo

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Hellas Verona
Hellas Verona
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Fiorentina
Fiorentina
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
Fiorentina
Fiorentina
Napoli
Napoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
Cagliari
Cagliari
Fiorentina
Fiorentina