ទាំងអស់ - GD Estoril Praia U19, Portugal (បុរស)

GD Estoril Praia
GD Estoril Praia

GD Estoril Praia U19

អ្នកតាមដាន 77

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
31
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
11
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
52
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
22
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
20
Sporting CP
Sporting CP U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
41
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
20
SCU Torreense
SCU Torreense U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
50
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
40
SL Benfica
SL Benfica U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
24
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
22
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
30
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
Belenenses
Belenenses U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
12
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
30
Academico Viseu
Academico Viseu U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
22
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
22
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
04
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
FC Alverca
FC Alverca U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Belenenses
Belenenses U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
SCU Torreense
SCU Torreense U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
FC Alverca
FC Alverca U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19