លទ្ធផល - Huddersfield Town, England (បុរស)

Huddersfield Town

អ្នកតាមដាន 7429

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១២ វិច្ឆិកា
ផព
00
Huddersfield Town
Swansea City

៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០៨ វិច្ឆិកា
ផព
12
Queens Park Rangers
Huddersfield Town

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
10
Blackburn Rovers
Huddersfield Town

២ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០២ វិច្ឆិកា
ផព
02
Huddersfield Town
Sunderland AFC

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
10
Huddersfield Town
Millwall FC

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២២ តុលា
ផព
00
Middlesbrough FC
Huddersfield Town

១៨ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៨ តុលា
ផព
01
Huddersfield Town
Preston North End

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៥ តុលា
ផព
21
Rotherham United
Huddersfield Town

៩ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៩ តុលា
ផព
20
Huddersfield Town
Hull City

៤ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៤ តុលា
ផព
33
Luton Town
Huddersfield Town

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
០១ តុលា
ផព
31
Reading FC
Huddersfield Town

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
10
Huddersfield Town
Cardiff City

១៣ កញ្ញា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៣ កញ្ញា
ផព
12
Huddersfield Town
Wigan Athletic

៤ កញ្ញា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០៤ កញ្ញា
ផព
01
Huddersfield Town
Blackpool

៣១ សីហា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣១ សីហា
ផព
20
Bristol City
Huddersfield Town

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
22
Huddersfield Town
West Bromwich Albion

១៦ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៦ សីហា
ផព
21
Norwich City
Huddersfield Town

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១៣ សីហា
ផព
31
Huddersfield Town
Stoke City

៩ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 1
០៩ សីហា
ផព
14
Huddersfield Town
Preston North End

៥ សីហា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៥ សីហា
ផព
21
Birmingham City
Huddersfield Town

២៩ កក្កដា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៩ កក្កដា
ផព
01
Huddersfield Town
Burnley

២៣ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៣ កក្កដា
ផព
11
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
២៣ កក្កដា
ផព
14
Tranmere Rovers
Huddersfield Town

១៦ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១៦ កក្កដា
ផព
10
Doncaster Rovers
Huddersfield Town

១២ កក្កដា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១២ កក្កដា
ផព
31
Huddersfield Town
Morecambe FC

២១ កក្កដា ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២១ កក្កដា
១៨:០០
00
Macclesfield Town
Huddersfield Town

៩ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
០៩ សីហា
១៨:១៥
00
Worksop Town
Huddersfield Town

១០ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១០ ធ្នូ
១៥:០០
00
Sheffield United
Huddersfield Town

១៧ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ ធ្នូ
១៥:០០
00
Huddersfield Town
Watford

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៦ ធ្នូ
១៥:០០
00
Preston North End
Huddersfield Town

២៩ ធ្នូ ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
២៩ ធ្នូ
១៩:៤៥
00
Huddersfield Town
Rotherham United

១ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០១ មករា
១៥:០០
00
Huddersfield Town
Luton Town

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
១៥:០០
00
Hull City
Huddersfield Town

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២១ មករា
១៥:០០
00
Blackpool
Huddersfield Town

២៤ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
២៤ មករា
១៩:៤៥
00
Coventry City
Huddersfield Town

២៨ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
២៨ មករា
១៥:០០
00
Huddersfield Town
Bristol City

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Huddersfield Town
Queens Park Rangers

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១១ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Wigan Athletic
Huddersfield Town

១៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៥ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Stoke City
Huddersfield Town

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៨ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Huddersfield Town
Birmingham City

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Burnley
Huddersfield Town

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១៥:០០
00
Huddersfield Town
Coventry City

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១១ មីនា
១៥:០០
00
West Bromwich Albion
Huddersfield Town

១៥ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៥ មីនា
១៩:៤៥
00
Huddersfield Town
Norwich City

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Millwall FC
Huddersfield Town

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
Huddersfield Town
Middlesbrough FC

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Watford
Huddersfield Town

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Huddersfield Town
Blackburn Rovers

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Swansea City
Huddersfield Town

១៨ មេសា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៨ មេសា
១៨:៤៥
00
Sunderland AFC
Huddersfield Town

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Huddersfield Town
Sheffield United

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Cardiff City
Huddersfield Town

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Huddersfield Town
Reading FC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព