ទាំងអស់ - Hull City, England (បុរស)

Hull City

អ្នកតាមដាន 5803

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១២ វិច្ឆិកា
ផព
12
Hull City
Reading FC

៨ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០៨ វិច្ឆិកា
ផព
23
Cardiff City
Hull City

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
00
Millwall FC
Hull City

១ វិច្ឆិកា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០១ វិច្ឆិកា
ផព
13
Hull City
Middlesbrough FC

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
01
Hull City
Blackburn Rovers

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២២ តុលា
ផព
24
Rotherham United
Hull City

១៩ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៩ តុលា
ផព
13
Blackpool
Hull City

១៦ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៦ តុលា
ផព
02
Hull City
Birmingham City

៩ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៩ តុលា
ផព
20
Huddersfield Town
Hull City

៥ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៥ តុលា
ផព
21
Hull City
Wigan Athletic

៣០ កញ្ញា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
៣០ កញ្ញា
ផព
02
Hull City
Luton Town

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
30
Swansea City
Hull City

១៣ កញ្ញា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៣ កញ្ញា
ផព
03
Hull City
Stoke City

៤ កញ្ញា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០៤ កញ្ញា
ផព
02
Hull City
Sheffield United

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣០ សីហា
ផព
31
Queens Park Rangers
Hull City

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
32
Hull City
Coventry City

២០ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
២០ សីហា
ផព
52
West Bromwich Albion
Hull City

១៦ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៦ សីហា
ផព
11
Burnley
Hull City

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១៣ សីហា
ផព
21
Hull City
Norwich City

៩ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 1
០៩ សីហា
ផព
21
Bradford City
Hull City

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៦ សីហា
ផព
00
Preston North End
Hull City

៣០ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
៣០ កក្កដា
ផព
21
Hull City
Bristol City

២៣ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៣ កក្កដា
ផព
30
Peterborough United
Hull City
២៣ កក្កដា
ផព
12
Cambridge United
Hull City

២០ កក្កដា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២០ កក្កដា
ផព
04
Hull City
Leicester City

១៦ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១៦ កក្កដា
ផព
13
Malaga CF
Hull City
១៦ កក្កដា
ផព
12
Brighton and Hove Albion U23
Hull City

១០ កក្កដា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១០ កក្កដា
ផព
20
Fenerbahçe
Hull City

១១ ធ្នូ ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១១ ធ្នូ
១៥:០០
00
Watford
Hull City

១៧ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ ធ្នូ
១៥:០០
00
Hull City
Sunderland AFC

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៦ ធ្នូ
១៥:០០
00
Hull City
Blackpool

៣០ ធ្នូ ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
៣០ ធ្នូ
១៩:៤៥
00
Birmingham City
Hull City

២ មករា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០២ មករា
១៥:០០
00
Wigan Athletic
Hull City

៧ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

Playoffs
០៧ មករា
១៥:០០
00
Hull City
Fulham

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
១៥:០០
00
Hull City
Huddersfield Town

២០ មករា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២០ មករា
១៩:៤៥
00
Sheffield United
Hull City

២៨ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
២៨ មករា
១៥:០០
00
Hull City
Queens Park Rangers

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Hull City
Cardiff City

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១១ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Stoke City
Hull City

១៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៤ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Norwich City
Hull City

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៨ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Hull City
Preston North End

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Bristol City
Hull City

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១៥:០០
00
Hull City
West Bromwich Albion

១១ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១១ មីនា
១៥:០០
00
Coventry City
Hull City

១៥ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៥ មីនា
១៩:៤៥
00
Hull City
Burnley

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Reading FC
Hull City

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
Hull City
Rotherham United

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Sunderland AFC
Hull City

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Hull City
Millwall FC

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Blackburn Rovers
Hull City

១៩ មេសា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៩ មេសា
១៨:៤៥
00
Middlesbrough FC
Hull City

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Hull City
Watford

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
Hull City
Swansea City

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Luton Town
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព