តារាង - Iraq, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Iraq
Iraq

Iraq

អ្នកតាមដាន 18.2k

AFC Asian Cup - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Indonesia
Indonesia
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Iraq
Iraq
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Japan
Japan
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Vietnam
Vietnam
0
0
0
0
0
0
0
0

Playoffs
WAFF Championship - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Iraq
Iraq
4
3
1
0
5
2
3
10
2
Palestine
Palestine
4
2
1
1
6
5
1
7
3
Yemen
Yemen
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
Lebanon
Lebanon
4
1
1
2
3
4
-1
4
5
Syria
Syria
4
0
2
2
5
7
-2
2

Finals
Gulf Cup - Group Stage, Group 1
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Iraq
Iraq
3
2
1
0
7
0
7
7
2
Oman
Oman
3
2
1
0
5
3
2
7
3
Saudi Arabia
Saudi Arabia
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
Yemen
Yemen
3
0
0
3
2
10
-8
0

Semifinal
Arab Cup - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Qatar
Qatar
3
3
0
0
6
1
5
9
2
Oman
Oman
3
1
1
1
5
3
2
4
3
Iraq
Iraq
3
0
2
1
1
4
-3
2
4
Bahrain
Bahrain
3
0
1
2
0
4
-4
1

Playoffs
WC QF, Asia - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Iraq
Iraq
2
2
0
0
6
1
5
6
2
Vietnam
Vietnam
2
1
0
1
2
1
1
3
3
Philippines
Philippines
2
0
1
1
1
3
-2
1
4
Indonesia
Indonesia
2
0
1
1
2
6
-4
1

Main round