តារាង - Ireland, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Ireland
Ireland

Ireland

អ្នកតាមដាន 25.8k

WC QF, Europe - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Serbia
Serbia
8
6
2
0
18
9
9
20
2
Portugal
Portugal
8
5
2
1
17
6
11
17
3
Ireland
Ireland
8
2
3
3
11
8
3
9
4
Luxembourg
Luxembourg
8
3
0
5
8
18
-10
9
5
Azerbaijan
Azerbaijan
8
0
1
7
5
18
-13
1

Qualified
Playoffs
UEFA European Championship, QF - Qualifying Round, Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France
8
7
1
0
29
3
26
22
2
Netherlands
Netherlands
8
6
0
2
17
7
10
18
3
Greece
Greece
8
4
1
3
14
8
6
13
4
Ireland
Ireland
8
2
0
6
9
10
-1
6
5
Gibraltar
Gibraltar
8
0
0
8
0
41
-41
0

Final tournament