ទាំងអស់ - Lazio, Italy (បុរស)

Lazio
Lazio

Lazio

អ្នកតាមដាន 137.9k

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
41
Lazio
Lazio
Salernitana
Salernitana

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
10
Roma
Roma
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
10
Lazio
Lazio
Juventus
Juventus

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
23
Frosinone
Frosinone
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
12
Lazio
Lazio
Udinese
Udinese

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
01
Lazio
Lazio
Milan
Milan

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
21
Fiorentina
Fiorentina
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
02
Torino
Torino
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
12
Lazio
Lazio
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
13
Cagliari
Cagliari
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
31
Atalanta
Atalanta
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
00
Lazio
Lazio
Napoli
Napoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
10
Lazio
Lazio
Lecce
Lecce

Quarterfinal
ផព
10
Lazio
Lazio
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
12
Udinese
Udinese
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
31
Lazio
Lazio
Frosinone
Frosinone

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
02
Empoli
Empoli
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
02
Lazio
Lazio
Inter
Inter

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
11
Hellas Verona
Hellas Verona
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
10
Lazio
Lazio
Cagliari
Cagliari

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
20
Lazio
Lazio
Celtic
Celtic

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
21
Salernitana
Salernitana
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
00
Lazio
Lazio
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
10
Lazio
Lazio
Feyenoord
Feyenoord

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
10
Bologna
Bologna
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
10
Lazio
Lazio
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
31
Feyenoord
Feyenoord
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
02
Sassuolo
Sassuolo
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
32
Lazio
Lazio
Atalanta
Atalanta

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
12
Celtic
Celtic
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Milan
Milan
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Lazio
Lazio
Torino
Torino

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Lazio
Lazio
AC Monza
AC Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Lazio
Lazio
Atletico Madrid
Atletico Madrid

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
31
Juventus
Juventus
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Napoli
Napoli
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Lazio
Lazio
Genoa
Genoa

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Lecce
Lecce
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Genoa
Genoa
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Lazio
Lazio
Hellas Verona
Hellas Verona

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
AC Monza
AC Monza
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Lazio
Lazio
Empoli
Empoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
Inter
Inter
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
Lazio
Lazio
Sassuolo
Sassuolo