តារាង - Lebanon, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Lebanon
Lebanon

Lebanon

អ្នកតាមដាន 14.8k

AFC Asian Cup - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
China
China
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Lebanon
Lebanon
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Qatar
Qatar
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Tajikistan
Tajikistan
0
0
0
0
0
0
0
0

Playoffs
WAFF Championship - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Iraq
Iraq
4
3
1
0
5
2
3
10
2
Palestine
Palestine
4
2
1
1
6
5
1
7
3
Yemen
Yemen
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
Lebanon
Lebanon
4
1
1
2
3
4
-1
4
5
Syria
Syria
4
0
2
2
5
7
-2
2

Finals
SAFF Championship - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Lebanon
Lebanon
3
3
0
0
7
1
6
9
2
Bangladesh
Bangladesh
3
2
0
1
6
4
2
6
3
Maldives
Maldives
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
Bhutan
Bhutan
3
0
0
3
2
9
-7
0

Playoffs
Intercontinental Cup
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
India
India
3
2
1
0
3
0
3
7
2
Lebanon
Lebanon
3
1
2
0
3
1
2
5
3
Vanuatu
Vanuatu
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Mongolia
Mongolia
3
0
1
2
0
3
-3
1

Playoffs
Arab Cup - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Egypt
Egypt
3
2
1
0
7
1
6
7
2
Algeria
Algeria
3
2
1
0
7
1
6
7
3
Lebanon
Lebanon
3
1
0
2
1
3
-2
3
4
Sudan
Sudan
3
0
0
3
0
10
-10
0

Playoffs
WC QF, Asia - Group I
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Australia
Australia
2
2
0
0
8
0
8
6
2
Lebanon
Lebanon
2
0
2
0
1
1
0
2
3
Palestine
Palestine
2
0
1
1
0
1
-1
1
4
Bangladesh
Bangladesh
2
0
1
1
1
8
-7
1

Main round