លទ្ធផល - Liverpool, England (បុរស)

Liverpool
Liverpool

Liverpool

អ្នកតាមដាន 1.8M

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
20
Liverpool
Liverpool
Wolves
Wolves

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
33
Aston Villa
Aston Villa
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
42
Liverpool
Liverpool
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
22
West Ham
West Ham
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
20
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
13
Fulham
Fulham
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
01
Liverpool
Liverpool
Crystal Palace
Crystal Palace

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
22
Manchester United
Manchester United
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
31
Liverpool
Liverpool
Sheffield United
Sheffield United

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
21
Liverpool
Liverpool
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
01
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
41
Liverpool
Liverpool
Luton Town
Luton Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
14
Brentford FC
Brentford FC
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
31
Liverpool
Liverpool
Burnley
Burnley

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
31
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
41
Liverpool
Liverpool
Chelsea
Chelsea

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
04
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
42
Liverpool
Liverpool
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
02
Burnley
Burnley
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Arsenal
Arsenal

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
00
Liverpool
Liverpool
Manchester United
Manchester United

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
12
Crystal Palace
Crystal Palace
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
02
Sheffield United
Sheffield United
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
43
Liverpool
Liverpool
Fulham
Fulham

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
40
Liverpool
Liverpool
LASK
LASK

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
11
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
30
Liverpool
Liverpool
Brentford FC
Brentford FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
32
Toulouse FC
Toulouse FC
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Luton Town
Luton Town
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
30
Liverpool
Liverpool
Nottingham Forest
Nottingham Forest

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
51
Liverpool
Liverpool
Toulouse FC
Toulouse FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
22
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
Liverpool
Liverpool
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
21
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
31
Liverpool
Liverpool
West Ham
West Ham

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
13
LASK
LASK
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
13
Wolves
Wolves
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
30
Liverpool
Liverpool
Aston Villa
Aston Villa

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Newcastle United
Newcastle United
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
31
Liverpool
Liverpool
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Chelsea
Chelsea
Liverpool
Liverpool