លទ្ធផល - Manchester City, England (បុរស)

Manchester City
Manchester City

Manchester City

អ្នកតាមដាន 1.6M

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
31
Manchester City
Manchester City
West Ham
West Ham

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
02
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
04
Fulham
Fulham
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
51
Manchester City
Manchester City
Wolves
Wolves

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
02
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
04
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
51
Manchester City
Manchester City
Luton Town
Luton Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
24
Crystal Palace
Crystal Palace
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
41
Manchester City
Manchester City
Aston Villa
Aston Villa

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
00
Manchester City
Manchester City
Arsenal
Arsenal

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
31
Manchester City
Manchester City
Manchester United
Manchester United

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
01
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
10
Manchester City
Manchester City
Brentford FC
Brentford FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
11
Manchester City
Manchester City
Chelsea
Chelsea

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
20
Manchester City
Manchester City
Everton
Everton

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
13
Brentford FC
Brentford FC
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
31
Manchester City
Manchester City
Burnley
Burnley

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
23
Newcastle United
Newcastle United
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
Manchester City
Manchester City
Sheffield United
Sheffield United

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
13
Everton
Everton
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
22
Manchester City
Manchester City
Crystal Palace
Crystal Palace

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
23
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
12
Luton Town
Luton Town
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
10
Aston Villa
Aston Villa
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
33
Manchester City
Manchester City
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
32
Manchester City
Manchester City
RB Leipzig
RB Leipzig

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
11
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
44
Chelsea
Chelsea
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
30
Manchester City
Manchester City
BSC Young Boys
BSC Young Boys

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
61
Manchester City
Manchester City
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
03
Manchester United
Manchester United
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
13
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Manchester City
Manchester City
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
Arsenal
Arsenal
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
13
RB Leipzig
RB Leipzig
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
21
Wolves
Wolves
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Manchester City
Manchester City
Nottingham Forest
Nottingham Forest

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
Manchester City
Manchester City
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
13
West Ham
West Ham
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
51
Manchester City
Manchester City
Fulham
Fulham

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Sheffield United
Sheffield United
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
Burnley
Burnley
Manchester City
Manchester City