លទ្ធផល - Monza, Italy (បុរស)

Monza
Monza

Monza

អ្នកតាមដាន 12.4k

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
20
Juventus
Juventus
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
01
Monza
Monza
Frosinone
Frosinone

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
21
Fiorentina
Fiorentina
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
22
Monza
Monza
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
11
Lecce
Lecce
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
12
Monza
Monza
Atalanta
Atalanta

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
00
Bologna
Bologna
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
24
Monza
Monza
Napoli
Napoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
10
Torino
Torino
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
10
Monza
Monza
Cagliari
Cagliari

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
23
Genoa
Genoa
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
14
Monza
Monza
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
02
Salernitana
Salernitana
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
42
Monza
Monza
Milan
Milan

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
00
Monza
Monza
Hellas Verona
Hellas Verona

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
00
Udinese
Udinese
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
Monza
Monza
Sassuolo
Sassuolo

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
30
Empoli
Empoli
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
15
Monza
Monza
Inter
Inter

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
23
Frosinone
Frosinone
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
00
Napoli
Napoli
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
01
Monza
Monza
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
30
Milan
Milan
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
10
Monza
Monza
Genoa
Genoa

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
Monza
Monza
Juventus
Juventus

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
11
Cagliari
Cagliari
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
Monza
Monza
Torino
Torino

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
13
Hellas Verona
Hellas Verona
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
11
Monza
Monza
Udinese
Udinese

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
Roma
Roma
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
30
Monza
Monza
Salernitana
Salernitana

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
01
Sassuolo
Sassuolo
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
Monza
Monza
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Lazio
Lazio
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
Monza
Monza
Lecce
Lecce

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
30
Atalanta
Atalanta
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
Monza
Monza
Empoli
Empoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Inter
Inter
Monza
Monza

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ