តារាង - Netherlands, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Netherlands
Netherlands

Netherlands

អ្នកតាមដាន 181.2k

UEFA Nations League - Group A4
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Netherlands
Netherlands
6
5
1
0
14
6
8
16
2
Belgium
Belgium
6
3
1
2
11
8
3
10
3
Poland
Poland
6
2
1
3
6
12
-6
7
4
Wales
Wales
6
0
1
5
6
11
-5
1

Finals
Relegation
UEFA European Championship, QF - Qualifying Round, Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France
8
7
1
0
29
3
26
22
2
Netherlands
Netherlands
8
6
0
2
17
7
10
18
3
Greece
Greece
8
4
1
3
14
8
6
13
4
Ireland
Ireland
8
2
0
6
9
10
-1
6
5
Gibraltar
Gibraltar
8
0
0
8
0
41
-41
0

Final tournament