ទាំងអស់ - Norwich City, England (បុរស)

Norwich City

អ្នកតាមដាន 14.2k

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៤ កុម្ភៈ
ផព
03
Norwich City
Burnley

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
២១ មករា
ផព
24
Coventry City
Norwich City

១៤ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៤ មករា
ផព
04
Preston North End
Norwich City

៨ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

Round 3
០៨ មករា
ផព
01
Norwich City
Blackburn Rovers

២ មករា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០២ មករា
ផព
01
Norwich City
Watford

៣០ ធ្នូ ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
៣០ ធ្នូ
ផព
11
Norwich City
Reading FC

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៦ ធ្នូ
ផព
21
Luton Town
Norwich City

១៧ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ ធ្នូ
ផព
02
Norwich City
Blackburn Rovers

១០ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១០ ធ្នូ
ផព
01
Swansea City
Norwich City

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
១២ វិច្ឆិកា
ផព
12
Norwich City
Middlesbrough FC

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
12
Rotherham United
Norwich City

២ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០២ វិច្ឆិកា
ផព
00
Norwich City
Queens Park Rangers

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
២៩ តុលា
ផព
31
Norwich City
Stoke City

២៥ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
២៥ តុលា
ផព
10
Burnley
Norwich City

២២ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២២ តុលា
ផព
22
Sheffield United
Norwich City

១៨ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១៨ តុលា
ផព
01
Norwich City
Luton Town

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១៥ តុលា
ផព
21
Watford
Norwich City

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៨ តុលា
ផព
23
Norwich City
Preston North End

៤ តុលា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៤ តុលា
ផព
11
Reading FC
Norwich City

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
០១ តុលា
ផព
01
Blackpool
Norwich City

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៧ កញ្ញា
ផព
11
Norwich City
West Bromwich Albion

១៤ កញ្ញា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៤ កញ្ញា
ផព
32
Norwich City
Bristol City

៣ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០៣ កញ្ញា
ផព
30
Norwich City
Coventry City

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
៣០ សីហា
ផព
12
Birmingham City
Norwich City

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
២៧ សីហា
ផព
01
Sunderland AFC
Norwich City

២៣ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 2
២៣ សីហា
ព/ន
22
Norwich City
AFC Bournemouth

១៩ សីហា ២០២២ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
១៩ សីហា
ផព
20
Norwich City
Millwall FC

១៦ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
១៦ សីហា
ផព
21
Norwich City
Huddersfield Town

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
១៣ សីហា
ផព
21
Hull City
Norwich City

៩ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

Round 1
០៩ សីហា
ព/ន
22
Norwich City
Birmingham City

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
០៦ សីហា
ផព
11
Norwich City
Wigan Athletic

៣០ កក្កដា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
៣០ កក្កដា
ផព
10
Cardiff City
Norwich City

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១៥:០០
00
Bristol City
Norwich City

១៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
១៤ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Norwich City
Hull City

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
១៨ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Wigan Athletic
Norwich City

២១ កុម្ភៈ ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
២១ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Norwich City
Birmingham City

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
២៥ កុម្ភៈ
១៥:០០
00
Norwich City
Cardiff City

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៤ មីនា
១៥:០០
00
Millwall FC
Norwich City

១២ មីនា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១២ មីនា
១២:០០
00
Norwich City
Sunderland AFC

១៥ មីនា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
១៥ មីនា
១៩:៤៥
00
Huddersfield Town
Norwich City

១៨ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
១៨ មីនា
១៥:០០
00
Stoke City
Norwich City

១ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
០១ មេសា
១៤:០០
00
Norwich City
Sheffield United

៧ មេសា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
០៧ មេសា
១៤:០០
00
Blackburn Rovers
Norwich City

១០ មេសា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
១០ មេសា
១៤:០០
00
Norwich City
Rotherham United

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
១៥ មេសា
១៤:០០
00
Middlesbrough FC
Norwich City

១៩ មេសា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
១៩ មេសា
១៨:៤៥
00
Queens Park Rangers
Norwich City

២២ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
២២ មេសា
១៤:០០
00
Norwich City
Swansea City

២៩ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
២៩ មេសា
១៤:០០
00
West Bromwich Albion
Norwich City

៦ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
០៦ ឧសភា
១៤:០០
00
Norwich City
Blackpool
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព