លទ្ធផល - Paris FC, France (បុរស)

Paris FC
Paris FC

Paris FC

អ្នកតាមដាន 1229

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
SM Caen
SM Caen
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
Paris FC
Paris FC
USL Dunkerque
USL Dunkerque

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Paris FC
Paris FC
FC Metz
FC Metz

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
SC Bastia
SC Bastia
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Paris FC
Paris FC
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Red Star FC
Red Star FC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Paris FC
Paris FC
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Paris FC
Paris FC
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Amiens SC
Amiens SC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Paris FC
Paris FC
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Pau FC
Pau FC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Paris FC
Paris FC
FC Annecy
FC Annecy

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
FC Lorient
FC Lorient
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Paris FC
Paris FC
FC Martigues
FC Martigues

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Paris FC
Paris FC
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
FC Metz
FC Metz
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Paris FC
Paris FC
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Guingamp
Guingamp
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Paris FC
Paris FC
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
USL Dunkerque
USL Dunkerque
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Paris FC
Paris FC
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
FC Annecy
FC Annecy
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Paris FC
Paris FC
FC Lorient
FC Lorient

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Paris FC
Paris FC
SM Caen
SM Caen

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Paris FC
Paris FC
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Paris FC
Paris FC
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
FC Martigues
FC Martigues
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Paris FC
Paris FC
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio