លទ្ធផល - Rio Ave FC U19, Portugal (បុរស)

Rio Ave FC
Rio Ave FC

Rio Ave FC U19

អ្នកតាមដាន 60

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
FC Vizela
FC Vizela U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
10
Chaves
Chaves U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
42
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
31
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
20
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
13
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
04
Maritimo
Maritimo U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
11
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
10
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Chaves
Chaves U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
21
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
SC Braga
SC Braga U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
31
FC Vizela
FC Vizela U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
01
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
41
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
01
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
40
FC Porto
FC Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
10
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Maritimo
Maritimo U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Boavista Porto
Boavista Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Maritimo
Maritimo U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Gil Vicente
Gil Vicente U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Vizela
FC Vizela U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Chaves
Chaves U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Paços de Ferreira
Paços de Ferreira U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
Lusitania FC Lourosa
Lusitania FC Lourosa U19