លទ្ធផល - Roma, Italy (បុរស)

Roma
Roma

Roma

អ្នកតាមដាន 276.5k

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
21
Empoli
Empoli
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
10
Roma
Roma
Genoa
Genoa

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
21
Atalanta
Atalanta
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
11
Roma
Roma
Juventus
Juventus

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
22
Napoli
Napoli
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
12
Udinese
Udinese
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
13
Roma
Roma
Bologna
Bologna

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
10
Roma
Roma
Lazio
Lazio

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
00
Lecce
Lecce
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
10
Roma
Roma
Sassuolo
Sassuolo

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
22
Fiorentina
Fiorentina
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
14
Monza
Monza
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
32
Roma
Roma
Torino
Torino

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
03
Frosinone
Frosinone
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
24
Roma
Roma
Inter
Inter

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
40
Roma
Roma
Cagliari
Cagliari

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
12
Salernitana
Salernitana
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
21
Roma
Roma
Hellas Verona
Hellas Verona

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
31
Milan
Milan
Roma
Roma

Quarterfinal
ផព
10
Lazio
Lazio
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Roma
Roma
Atalanta
Atalanta

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
10
Juventus
Juventus
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
Roma
Roma
Napoli
Napoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
20
Bologna
Bologna
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
11
Roma
Roma
Fiorentina
Fiorentina

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
Sassuolo
Sassuolo
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
31
Roma
Roma
Udinese
Udinese

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
00
Lazio
Lazio
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
21
Roma
Roma
Lecce
Lecce

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
10
Inter
Inter
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
Roma
Roma
Monza
Monza

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
14
Cagliari
Cagliari
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Roma
Roma
Frosinone
Frosinone

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
41
Genoa
Genoa
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Torino
Torino
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
70
Roma
Roma
Empoli
Empoli

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
Roma
Roma
Milan
Milan

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Hellas Verona
Hellas Verona
Roma
Roma

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
22
Roma
Roma
Salernitana
Salernitana

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ