ទាំងអស់ - Sassuolo, Italy (បុរស)

Sassuolo

អ្នកតាមដាន 69.4k

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
១២ វិច្ឆិកា
ផព
30
Bologna
Sassuolo

៩ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
០៩ វិច្ឆិកា
ផព
11
Sassuolo
Roma

៥ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
10
Empoli
Sassuolo

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
២៩ តុលា
ផព
40
Napoli
Sassuolo

២៤ តុលា ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
២៤ តុលា
ផព
21
Sassuolo
Hellas Verona

១៥ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
១៥ តុលា
ផព
21
Atalanta
Sassuolo

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០៨ តុលា
ផព
12
Sassuolo
Inter

២ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
០២ តុលា
ផព
50
Sassuolo
Salernitana

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
១៧ កញ្ញា
ផព
01
Torino
Sassuolo

១១ កញ្ញា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
១១ កញ្ញា
ផព
13
Sassuolo
Udinese

៤ កញ្ញា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
០៤ កញ្ញា
ផព
00
US Cremonese
Sassuolo

៣០ សីហា ២០២២ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
៣០ សីហា
ផព
00
Sassuolo
Milan

២៧ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
២៧ សីហា
ផព
22
Spezia
Sassuolo

២០ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
២០ សីហា
ផព
10
Sassuolo
Lecce

១៥ សីហា ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១៥ សីហា
ផព
30
Juventus
Sassuolo

៨ សីហា ២០២២ (ច័ន្ទ)

Round of 64
០៨ សីហា
ផព
32
Modena
Sassuolo

៤ សីហា ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
០៤ សីហា
ផព
41
Sassuolo
Vis Pesaro

៣១ កក្កដា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
៣១ កក្កដា
ផព
22
Stade Reims
Sassuolo

២១ កក្កដា ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២១ កក្កដា
ផព
20
Sassuolo
Südtirol

២៩ ធ្នូ ២០២២ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
២៩ ធ្នូ
១៦:០០
00
Sassuolo
Inter

៤ មករា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
០៤ មករា
១១:៣០
00
Sassuolo
Sampdoria

៧ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
០៧ មករា
១៤:០០
00
Fiorentina
Sassuolo

១៥ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
១៥ មករា
១១:៣០
00
Sassuolo
Lazio

២២ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
២២ មករា
១៤:០០
00
AC Monza
Sassuolo

២៩ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
២៩ មករា
១១:៣០
00
Milan
Sassuolo

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
០៤ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Sassuolo
Atalanta

១២ កុម្ភៈ ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
១២ កុម្ភៈ
១១:៣០
00
Udinese
Sassuolo

១៧ កុម្ភៈ ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១៧ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Sassuolo
Napoli

២៥ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
២៥ កុម្ភៈ
១៩:៤៥
00
Lecce
Sassuolo

៦ មីនា ២០២៣ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
០៦ មីនា
១៧:៣០
00
Sassuolo
US Cremonese

១២ មីនា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
១២ មីនា
១៧:០០
00
Roma
Sassuolo

១៧ មីនា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១៧ មីនា
១៧:៣០
00
Sassuolo
Spezia

២ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
០២ មេសា
១៣:០០
00
Sassuolo
Torino

៨ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
០៨ មេសា
១៨:៤៥
00
Hellas Verona
Sassuolo

១៦ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
១៦ មេសា
១៣:០០
00
Sassuolo
Juventus

២៣ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
២៣ មេសា
១៣:០០
00
Salernitana
Sassuolo

៣០ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
៣០ មេសា
១៣:០០
00
Sassuolo
Empoli

៣ ឧសភា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
០៣ ឧសភា
១៣:០០
00
Lazio
Sassuolo

៧ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
០៧ ឧសភា
១៣:០០
00
Sassuolo
Bologna

១៤ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
១៤ ឧសភា
១៣:០០
00
Inter
Sassuolo

២១ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
២១ ឧសភា
១៣:០០
00
Sassuolo
AC Monza

២៨ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
២៨ ឧសភា
១៣:០០
00
Sampdoria
Sassuolo

៤ មិថុនា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
០៤ មិថុនា
១៣:០០
00
Sassuolo
Fiorentina
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព