ទាំងអស់ - SC Lusitania Angra U19, Portugal (បុរស)

SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra

SC Lusitania Angra U19

អ្នកតាមដាន 5

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
31
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
13
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
02
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
10
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
11
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
11
FC Alverca
FC Alverca U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
SCU Torreense
SCU Torreense U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
10
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
42
Belenenses
Belenenses U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
02
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
FC Alverca
FC Alverca U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
21
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
02
Academico Viseu
Academico Viseu U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
02
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
33
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
02
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
12
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
22
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
12
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
02
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
31
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
SCU Torreense
SCU Torreense U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ