តារាង - Scotland U19, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Scotland
Scotland

Scotland U19

អ្នកតាមដាន 92

U19 European Championship, QF - Group 3
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Scotland
Scotland U19
3
2
1
0
5
2
3
7
2
Serbia
Serbia U19
3
1
1
1
2
2
0
4
3
Andorra
Andorra U19
3
1
0
2
3
5
-2
3
4
Bulgaria
Bulgaria U19
3
0
2
1
1
2
-1
2

Next group phase
U19 European Championship, QF - Elite Round, Group 5
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Italy
Italy U19
3
3
0
0
10
2
8
9
2
Czechia
Czechia U19
3
2
0
1
4
2
2
6
3
Georgia
Georgia U19
3
1
0
2
3
8
-5
3
4
Scotland
Scotland U19
3
0
0
3
3
8
-5
0

Qualified