តារាង - Spain U21, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Spain
Spain

Spain U21

អ្នកតាមដាន 24.7k

U21 European Championship - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U21
3
2
1
0
6
2
4
7
2
Ukraine
Ukraine U21
3
2
1
0
5
2
3
7
3
Croatia
Croatia U21
3
0
1
2
0
3
-3
1
4
Romania
Romania U21
3
0
1
2
0
4
-4
1

Playoffs
U21 UEFA European Championship, Qualification - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U21
6
5
1
0
15
1
14
16
2
Scotland
Scotland U21
6
4
1
1
11
4
7
13
3
Belgium
Belgium U21
7
4
1
2
8
5
3
13
4
Hungary
Hungary U21
7
3
1
3
9
6
3
10
5
Kazakhstan
Kazakhstan U21
6
1
0
5
3
14
-11
3
6
Malta
Malta U21
6
0
0
6
2
18
-16
0

Qualified