តារាង - Spain U19, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Spain
Spain

Spain U19

អ្នកតាមដាន 853

U19 European Championship, QF - Group 6
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U19
3
3
0
0
11
0
11
9
2
Georgia
Georgia U19
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
Cyprus
Cyprus U19
3
1
0
2
1
4
-3
3
4
Moldova
Moldova U19
3
0
0
3
1
8
-7
0

Next group phase
U19 European Championship, QF - Elite Round, Group 1
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U19
3
2
1
0
5
3
2
7
2
Slovenia
Slovenia U19
3
1
1
1
3
3
0
4
3
Kosovo
Kosovo U19
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Austria
Austria U19
3
1
0
2
3
3
0
3

Qualified