លទ្ធផល - Sporting CP U19, Portugal (បុរស)

Sporting CP
Sporting CP

Sporting CP U19

អ្នកតាមដាន 1178

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
FC Porto
FC Porto U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
41
Sporting CP
Sporting CP U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
22
Belenenses
Belenenses U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
30
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
13
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
20
Sporting CP
Sporting CP U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
23
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
22
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
31
Sporting CP
Sporting CP U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
01
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
Sporting CP
Sporting CP U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
01
Academico Viseu
Academico Viseu U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Sporting CP
Sporting CP U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
22
Sporting CP
Sporting CP U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
12
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
31
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
12
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
41
Sporting CP
Sporting CP U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
23
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Sporting CP
Sporting CP U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
SC Braga
SC Braga U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
FC Famalicao
FC Famalicao U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Sporting CP
Sporting CP U19
SC Braga
SC Braga U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Porto
FC Porto U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Academico Viseu
Academico Viseu U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Sporting CP
Sporting CP U19
Vitória S.C.
Vitória S.C. U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19