លទ្ធផល - Stoke City, England (បុរស)

Stoke City
Stoke City

Stoke City

អ្នកតាមដាន 12k

ថ្ងៃប្រកួតទី 42
ផព
30
Swansea City
Swansea City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 41
ផព
22
Stoke City
Stoke City
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 40
ផព
11
Stoke City
Stoke City
Huddersfield Town
Huddersfield Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 39
ផព
02
Hull City
Hull City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
03
Stoke City
Stoke City
Norwich City
Norwich City

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
12
Preston North End
Preston North End
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
10
Leeds United
Leeds United
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
20
Stoke City
Stoke City
Middlesbrough FC
Middlesbrough FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
21
Cardiff City
Cardiff City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
01
Stoke City
Stoke City
Coventry City
Coventry City

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
10
Stoke City
Stoke City
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
31
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
05
Stoke City
Stoke City
Leicester City
Leicester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
31
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
12
Stoke City
Stoke City
Birmingham City
Birmingham City

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
01
Rotherham United
Rotherham United
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
00
Stoke City
Stoke City
Ipswich Town
Ipswich Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
11
Watford
Watford
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
13
Birmingham City
Birmingham City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
00
Stoke City
Stoke City
Millwall FC
Millwall FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
West Bromwich Albion
West Bromwich Albion
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
11
Stoke City
Stoke City
Swansea City
Swansea City

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
01
Stoke City
Stoke City
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
21
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
42
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
03
Stoke City
Stoke City
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
Coventry City
Coventry City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
00
Stoke City
Stoke City
Cardiff City
Cardiff City

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
02
Middlesbrough FC
Middlesbrough FC
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
10
Stoke City
Stoke City
Leeds United
Leeds United

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
21
Stoke City
Stoke City
Sunderland AFC
Sunderland AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Leicester City
Leicester City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
01
Stoke City
Stoke City
Southampton
Southampton

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
23
Bristol City
Bristol City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Stoke City
Stoke City
Hull City
Hull City

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
22
Huddersfield Town
Huddersfield Town
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
10
Norwich City
Norwich City
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
02
Stoke City
Stoke City
Preston North End
Preston North End

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
10
Millwall FC
Millwall FC
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Stoke City
Stoke City
Watford
Watford

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
Ipswich Town
Ipswich Town
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
41
Stoke City
Stoke City
Rotherham United
Rotherham United

ថ្ងៃប្រកួតទី 43
00
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 44
00
Stoke City
Stoke City
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle

ថ្ងៃប្រកួតទី 45
00
Southampton
Southampton
Stoke City
Stoke City

ថ្ងៃប្រកួតទី 46
00
Stoke City
Stoke City
Bristol City
Bristol City