តារាង - Ukraine U21, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Ukraine
Ukraine

Ukraine U21

អ្នកតាមដាន 2418

U21 European Championship - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U21
3
2
1
0
6
2
4
7
2
Ukraine
Ukraine U21
3
2
1
0
5
2
3
7
3
Croatia
Croatia U21
3
0
1
2
0
3
-3
1
4
Romania
Romania U21
3
0
1
2
0
4
-4
1

Playoffs
U21 UEFA European Championship, Qualification - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Ukraine
Ukraine U21
6
6
0
0
15
2
13
18
2
England
England U21
7
6
0
1
32
5
27
18
3
Serbia
Serbia U21
7
3
1
3
9
16
-7
10
4
Northern Ireland
Northern Ireland U21
6
2
0
4
4
8
-4
6
5
Luxembourg
Luxembourg U21
8
1
1
6
4
23
-19
4
6
Azerbaijan
Azerbaijan U21
6
1
0
5
4
14
-10
3

Qualified