ទាំងអស់ - Vitoria Setubal U19, Portugal (បុរស)

Vitoria Setubal
Vitoria Setubal

Vitoria Setubal U19

អ្នកតាមដាន 61

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
31
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
02
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
30
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Academico Viseu
Academico Viseu U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
10
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
52
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
02
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
33
FC Alverca
FC Alverca U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
11
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Academico Viseu
Academico Viseu U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
21
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
Sporting CP
Sporting CP U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
01
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
22
SL Benfica
SL Benfica U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
FC Alverca
FC Alverca U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
Sporting Clube Farense
Sporting Clube Farense U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
51
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
12
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
30
Belenenses
Belenenses U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
23
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
Belenenses
Belenenses U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
FC Alverca
FC Alverca U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Academica de Coimbra
Academica de Coimbra U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Belenenses
Belenenses U19
Vitoria Setubal
Vitoria Setubal U19