តារាង - Brisbane Women's Cup 2021, Australia

Brisbane Women's Cup
Brisbane Women's Cup

Brisbane Women's Cup

អ្នកតាមដាន 2

13
2
Brisbane Women's Cup - Group Stage, Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Taringa Rovers SFC
Taringa Rovers SFC
4
3
1
0
9
3
6
10
2
Ipswich Knights SC
Ipswich Knights SC
4
2
1
1
13
9
4
7
3
Pine Hills FC
Pine Hills FC
4
2
0
2
8
10
-2
6
4
Caboolture Sports FC
Caboolture Sports FC
4
1
1
2
5
6
-1
4
5
Toowong FC
Toowong FC
4
0
1
3
4
11
-7
1

Round of 16